Happy Home Happy Stay

เราเชื่อมั่นว่าการพัฒนายกระดับการบริหารจัดการโฮมสเตย์ จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยชุมชนเองสามารถสร้างการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ “การพักผ่อนอย่างสบายกาย และเที่ยวอย่างสบายใจ”

ปัจจุบัน การท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเริ่มเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย นักท่องเที่ยวโดยส่วนมากนั้นมีความประทับใจและความพึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี อาหาร และการต้อนรับของชุมชนในระดับที่ดี แต่ปัญหาเรื่องที่พักอาศัยเช่น ที่นอน และห้องน้ำไม่ค่อยสะอาดเท่าที่ควรมักเป็นข้อด้อยในการท่องเที่ยว จากปัญหาดังกล่าว “โครงการ Happy Home Happy Stay พักสบายกาย เที่ยวสบายใจ” จึงเกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อสนับสนุนให้ความรู้การบริหารจัดการโฮมสเตย์ เพื่อยกระดับโฮมสเตย์ในชุมชนให้มีคุณภาพ
  2. เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบโดยชุมชนเพื่อชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปี 2563 ร่วมทำงานกับธนาคารออมสิน

เราได้ขยายความร่วมมือกับธนาคารออมสินในโครงการ GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์โดยได้เข้าร่วมพิจารณาตัดสินรางวัลและให้ความรู้แก่ชุมชนในโครงการ ได้แก่ ชุมชนบ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และชุมชนบ้านมุงเหนืออำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และได้สนับสนุนมอบผ้าปูที่นอนสภาพดีที่คัดเลือกจากโรงแรมในเครือให้แก่ 6 ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้ประโยชน์

ปี 2562 ร่วมทำงานกับแอร์เอเชีย ในโครงการ Journey D

ซึ่งเป็นโครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน โดยแอร์เอเชียจะพัฒนาในเรื่องกิจกรรมการท่องเที่ยวและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ในขณะที่ ดิ เอราวัณ ช่วยพัฒนาในเรื่องมาตรฐานการบริการ และการบริหารจัดการโฮมสเตย์ เช่น การทำความสะอาด การจัดที่นอน การต้อนรับ การลงทะเบียนให้กับชาวบ้าน เราเชื่อมั่นว่าการอำนวยความสะดวกสบายในเรื่องที่พักให้แก่นักท่องเที่ยวแต่คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ชองชุมชนจะช่วยให้การท่องเที่ยวชุมชนขยายตัวมากขึ้นเป็นการกระจายรายได้ และเป็นการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนา การจัดการ โดยชุมชนเพื่อชุมชน ซึ่งแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริงโดยมี 4 ชุมชนที่เข้าร่วมในโครงการ อันได้แก่ ชุนชนผาหมี จังหวัดเชียงราย ชุมชนโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนบ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ และชุมชนพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปี 2661 บริษัท คัดเลือกชุมชนบ้านแหลม อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชุมชนนำร่องของโครงการ Happy Home Happy Stay พักสบายกาย เที่ยวสบายใจ เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม มีวิถีชุมชนทีมีเอกลักษณ์และมีกิจกรรมที่โดดเด่นอย่าง สปาโคลน โดยบริษัทฯ ได้เข้าไปทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อนำองค์ความรู้ด้านการจัดการที่พักและบริการตามมาตรฐานของโรงแรมมาปรับใช้กับชุมชนคือ

  1. ด้านกายภาพ ทำการปรับปรุงสถานที่/อุปกรณ์ (Place) เพื่อให้มีชุมชนความพร้อมในการบริหารจัดการ ทั้งด้านสุขอนามัย ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย
  2. ด้านบุคลากร (People) จัดกิจกรรมอบรมให้องค์ความรู้ เรื่องมาตรฐานการบริการ และบริหารจัดการเช่น การปูที่นอน การทำความสะอาดต่างๆ การต้อนรับ การลงทะเบียน การทำบัญชี ให้กับชาวบ้านโดยพนักงานจากโรงแรม HOP INN ทั้งนี้เพื่อให้มีการบริการที่ดีแต่คงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน สิ่งเหล่านี้จะเติมเต็มประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจ
  3. การรักษามาตรฐาน (Standard) เสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด การทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าผ่าน QR code เพื่อติดตามและนำผลสำรวจไปปรับปรุงแก้ไขได้อีกทางหนึ่ง
  4. สนับสนุนการเพิ่มรายได้ของชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านแหลมได้รับรู้ในวงกว้างขึ้นบริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากโคลนทะเล จัดทำเป็นชุดของขวัญในเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงจัดการประชาสัมพันธ์วางโปรแกรมท่องเที่ยวในล็อบบี้โรงแรมฮ็อปอินน์ นครศรีธรรมราช