Erawan Run Together 2017 - 2022

จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่พนักงาน และเพื่อหารายได้มอบให้หน่วยงายการกุศลตามความเหมาะสม ด้วยความร่วมมือจากพนักงานโรงแรมในเครือดิ เอราวัณ กรุ๊ป เน้นการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี และลดการสร้างขยะจากการจัดกิจกรรมในวันงาน คำนึงถึงการลดใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองในทุกขั้นตอน อาทิ การตั้งจุดเติมน้ำดื่ม บรรจุภัณฑ์อาหาร ภาชนะทานอาหารทดแทนเหรียญที่ระลึก ไปจนถึงการคัดแยกขยะภายในงาน เพื่อให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด