HOP Learning Center

HOP Learning Center (HLC) เป็นโครงการที่บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ทำงานร่วมกับคณะนัก ศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (International Program in Design and Architecture : INDA) ซึ่งเป็นหลักสูตรภาควิชาสถาบัตยกรรมภาคภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงของกลุ่มนิสิตให้สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมา ไปสร้างสรรค์ออกแบบ พร้อมสร้างโอกาสใน การเรียนรู้ในแก่เด็กๆ ในโรงเรียน ที่ขาดแคลนในจังหวัดต่างๆ ซึ่งนับเป็นการสนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยได้ก่อสร้างอาคารมาแล้วทั้งหมด 5 อาคาร มีรายละเอียด ดังนี้

ปี 2556 โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
ปี 2557 โรงเรียนบ้านพุประดู ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
ปี 2558 โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
ปี 2569 โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
ปี 2560 โรงรียนวัดวังหิน ต.บางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนอาคาร โดยโรงเรียนตั้งในพื้นที่ใกล้เคียงธุรกิจของบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ที่ตั้งอยู่
 2. เพื่อสร้างพื้นที่สำหรับเรียนรู้ให้น่าสนใจเพื่อเปิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กๆ
 3. เพื่อสนับสนุนการศึกษาและการปฏิบัติงานภาคสนามของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ภาคภาษา อังกฤษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปแบบโครงการ อาคาร HOP Learning Center

HOP Learning Center จะเป็นพื้นที่สำหรับเด็กๆและคุณครูได้เรียนรู้และเข้ากลุ่ม รวมถึงพักผ่อนหย่อนใจที่สามารถได้ใช้ประโยชน์รวมกัน โดยสร้างเป็นอาคารที่ออกแบบและลงมือก่อสร้างจริงโดยกลุ่มนักศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ซึ่งบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร HOP Learning Center โดยโครงการนี้จะเป็นโครงการต่อเนื่อง และจะดำเนินการก่อสร้างปีละ 1 แห่ง และติดตามประเมินผลทุกปี เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนานต่อไป

กาารพิจารณาการคัดเลือกโรงเรียน

บริษัทฯ จะดำเนินการสร้าง HOP Learning Center ปีละ 1 แห่ง โดยเน้นในพื้นที่ที่มีธุรกิจดำเนินการอยู่และ เป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนอาคาร โดยสำรวจโรงเรียนจำนวน 4-5 โรงเรียน ร่วมกับนักศึกษา INDA (ซึ่งได้รับพิจารณาจากบริษัทให้เป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ของจังหวัดนั้น ๆ ดังนี้ และหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆ มีรายละเอียดในการพิจารณา ดังนี้

 1. เป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนอาคารเรียน และมีวัตถุประสงค์ชัดเจน จะใช้อาคารนี้ทำอะไรบ้าง
 2. เป็นโรงเรียนในระดับประถมศึกษา หรือประถมศึกษาขยายโอกาส
 3. มีจำนวนนักเรียน 80 คนขึ้นไป
 4. มีพื้นที่โล่งอย่างเพียงพอ อย่างน้อยจำนวน 50 ตารางเมตร เพื่อจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ได้
 5. หรือเป็นสถานที่ที่เหมาะสมอันมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาชุมชนได้ใช้ประโยชน์จริงอย่างคุ้มค่า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เด็กนักเรียน มีความสุข สนุกสนานในการมีพื้นที่เพิ่มขึ้นจากห้องเรียนเดิม
 2. เด็กนักเรียนจะมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรเพิ่มมากขึ้น
 3. โรงเรียนและชุมชนได้ใช้อาคารร่วมกันอย่างสมประโยชน์และคุ้มค่า
 4. สร้างความรู้สึกและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในทางอ้อม (ในนามโรงแรม ฮ็อป อินน์)