โครงการ ดิ เอราวัณ รักษ์ช้าง

“ช้าง” สัญลักษณ์ตัวแทนแห่งความเป็นไทยที่ทั่วโลกรับรู้ เมืองไทยเราถือว่าช้าง เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ของชาติไทย มาเป็นระยะเวลายาวนาน ปัจจุบันจำนวนช้างไทยได้ลดลงไปอย่างรวดเร็ว ดิ เอราวัณ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานและอนุรักษ์ช้างไทย ให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนต่อไป กิจกรรม ดิ เอราวัณ รักษ์ช้าง เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2549 และ ปรับเปลี่ยนมาเป็นกิจกรรมปลูกป่าให้ช้าง ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาพนักงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแหล่งอาหารให้ช้างซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นโลโก้ของบริษัทฯ รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของพนักงานและครอบครัว โดยเริ่มจัดกิจกรรม ตั้งแต่ปี 2553 ด้วยความร่วมมือกับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี อุทยานยานแห่งชาติแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเขตรักษาพันธ์สัตวป่าเขาอ่างฤาใน อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา