ได้รับรางวัล "บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม ปี 2552"

โครงการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 “ดีเยี่ยม”

เป็น 1 ใน 3 บริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล “บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์”

โครงการ SET Awards 2552

Calendar Awards 2552

ปฏิทิน Thailand, The Land of Smiles ประจำปี 2552 ของบริษัทฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ สุริยศศิธร - ชนิดปฏิทินตั้งโต๊ะ ประเภททั่วไป

ได้รับรางวัล “บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลดีมาก ปี 2551”

โครงการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 “ดีเยี่ยม”

FinanceAsia.Com

Asia's best managed companies: Thailand

ประกาศเกียรติคุณการใช้ซอฟแวร์ไทย

Calendar Awards 2008

Erawan Preserves the Royal passages calendar receives Suriya Sasidhorn Award The Erawan Group PLC, receive the Suriya Sasidhorn award for the Thai art and culture -preservation-themed table calendar, organize by Public Relations Society of Thailand. The Royal Passages calendar, Art advisor by Assistant Professor Sone Simatrang and Photographer by Nitikorn Kaivixian showcase 12 images from 9 temples nationwide will tell stories about the elephants and Gods which have high cultural value.