บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีอายุการรับรอง 3 ปี

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 “ดีมาก”

“Thailand’s Top Corporate Brand ” หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ ปี 2563 โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลท. และสื่อในเครือผู้จัดการ

เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ปี 2562 "ดีมาก"

โครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR Report) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ตลท. เเละ ก.ล.ต.

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 “ดีมาก”

บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น

โครงการ: SET Awards 2562

“Thailand’s Top Corporate Brand ” หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ ปี 2562 โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลท. และสื่อในเครือผู้จัดการ

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้รับการรับรอง เป็น 1 ใน 100 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG100) และมีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

"Very Good" CGR Report 2018

Project: Corporate Governance Report of Thai Listed Companies, the Thai Institute of Directors (IOD) in collaboration with the Stock Exchange of Thailand (SET) and the Securities and Exchange Commission, Thailand (SEC)