บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น

โครงการ: SET Awards 2565

เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ปี 2565 "ดีมาก"

โครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR Report) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ตลท. เเละ ก.ล.ต.

คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 “ดีเยี่ยม”

"ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 "

บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลปี 2564 “ดีมาก”

บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น

โครงการ: SET Awards 2564

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 “ดีมาก”

SET Awards 2563 บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น

เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ปี 2563 "ดีมาก"

โครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR Report) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ตลท. เเละ ก.ล.ต.