รางวัลดีเด่น ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ SET Awards ปี 2562 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พิธีมอบรางวัล SET Awards ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ร่วมกับวารสารการเงินธนาคารจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2546 เพื่อยกย่องบริษัทจดทะเบียนต่างๆและแสดงถึงศักยภาพของภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย งาน SET Awards 2019 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ในปีนี้ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ได้รับรางวัลดีเด่นประเภท Investor Relations Awards ประจำปี 2562 โดยคุณวรมน อิงคตานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารเงินและเทคโนโลยี และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินเป็นผู้รับรางวัล ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์โดยมีเกณฑ์การพิจารณาประกอบกันจาก 2 ส่วน ได้แก่

  • ส่วนที่ 1 จากการสำรวจกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ โดยอาศัยแบบสอบถามการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียน
  • ส่วนที่ 2 จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ทัง้ในด้านคุณภาพของข้อมูล คุณลักษณะของผู้บริหารและทีมงานต่องานด้านนักลงทุนสัมพันธ์

ความหลากหลายและประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร ตลอดจนนโยบายทเอื้อต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยอาศัยแบบสอบถามความเห็นของนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันกลุ่มเป้าหมาย โดยดิ เอราวัณ กรุ๊ป คือหนึ่งในบริษัทที่ได้รับรางวัลนี้ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด( Market Cap.) ระหว่าง 10,000 – 30,000 ล้านบาท

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่คว้ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้