นางอารดา ว่องกุศลกิจ

นางอารดา ว่องกุศลกิจ

กรรมการ และกรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน

ตําแหน่ง
  • กรรมการ
  • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ดำรงตำแหน่ง

26 เมษายน 2560

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (ปี)

4 ปี

วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ (Executive MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN)
  • Master of Engineering, Operations Research & Industrial Engineering, Cornell University Graduate School, Ithaca, New York
  • Bachelor of Science in Manufacturing Engineering, Boston University School of Engineering, Boston Massachusetts
หลักสูตรการอบรม/เสวนา
  • RCL: Risk Management Program for Corporate Leader รุ่นที่ 12/2018
  • BMT: Board Matters and Trends รุ่นที่ 3/2017
  • DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 162/2012
  • FSD: Financial Statements for Director รุ่นที่ 17/2012