นางพนิดา เทพกาญจนา

นางพนิดา เทพกาญจนา

กรรมการ และประธาน คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน

ตําแหน่ง
  • กรรมการ
  • ประธาน คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ดำรงตำแหน่ง

ปี 2534

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (ปี)

30 ปี

วุฒิการศึกษา
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย สำนักงานอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภาไทย
หลักสูตรการอบรม/เสวนา
  • BMD: Boards that Make a Difference รุ่นที่ 10/2020
  • RNG: Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 6/2014
  • DCP: Refresher Course รุ่นที่ 1/2005
  • DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 18/2002
ประสบการณ์การทำงาน บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์
  • 2535 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. โรงแรมเอราวัณ