นายบรรยง พงษ์พานิช

นายบรรยง พงษ์พานิช

กรรมการอิสระ และ กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน

ตําแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ดำรงตำแหน่ง

16 พฤศจิกายน 2547

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (ปี)

17 ปี

วุฒิการศึกษา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรม/เสวนา
 • CGI: Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 15/2016
 • ACEP: Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 2/2012
 • DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 36/2005
 • RCP: Role of the Chairman Program รุ่นที่ 5/2001
ประสบการณ์การทำงาน บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์
 • พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
 • 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เคเคพี แคปปิตอล
 • 2550 - ก.พ. 2564 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง
 • 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร
 • 2555 - พ.ค. 2562 กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
 • 2555 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
 • 2553 - เม.ย. 2560 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เมืองไทยประกันภัย
 • 2551 - เม.ย. 2560 กรรมการอิสระ บมจ. เมืองไทยประกันภัย