นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร

นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

ตําแหน่ง
  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
วันที่ดำรงตำแหน่ง

29 เมษายน 2552

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (ปี)

12 ปี

วุฒิการศึกษา
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรม/เสวนา
  • AACP: Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 28/2018
  • DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 79/2009