ดร. กุลภัทรา สิโรดม

ดร. กุลภัทรา สิโรดม

กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ตําแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561)
วันที่ดำรงตำแหน่ง

26 เมษายน 2560

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (ปี)

4 ปี

วุฒิการศึกษา
 • Ph.D. (Finance) University of Pittsburgh, USA
 • Master of Business Administration (Finance), West Virginia University, USA
 • BBA (First Class Honors-Finance), Thammasat University
หลักสูตรการอบรม/เสวนา
 • DCP: Director Certification Program รุ่น Train the Trainer ปี 2000
 • ACP: Audit Committee Program รุ่นที่ 29/2009
 • วิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2
 • Global Association of Risk Professionals (GARP)
 • Global Institute of Women Corporate Directors (Invited as speaker at the annual event in New York, U.S.A.)
ประสบการณ์การทำงาน บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์
 • มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - พ.ค. 2565 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาล บมจ. เครือไทย โฮลดิ้งส์
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
 • 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการธรรมาภิบาล บมจ. ไทยวาโก้
 • 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยวาโก้
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทยวาโก้
 • 2552 - เม.ย. 2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
 • 2545 - ก.ย. 2560 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่