นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

ประธานกรรมการ

ตําแหน่ง
  • ประธานกรรมการบริษัท (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561)
วันที่ดำรงตำแหน่ง

4 พฤศจิกายน 2547

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (ปี)

17 ปี

วุฒิการศึกษา
  • Master of Business Administration (Finance), St. Louis University, Missouri, U.S.A.
หลักสูตรการอบรม/เสวนา
  • DCP: Refresher Course รุ่นที่ 3/2006
  • DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 20/2002
  • LDP: Leadership Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2012
ประสบการณ์การทำงาน บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์
  • 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บมจ. บ้านปู (แต่งตั้งเมื่อ 28 เมษายน 2559)
  • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์
  • 2526 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บ้านปู
  • 2558 - 2559 เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บมจ. บ้านปู
  • 2526 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บ้านปู