นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

ประธานกรรมการ

ดร. กุลภัทรา สิโรดม
ดร. กุลภัทรา สิโรดม

กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร
นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

รศ. ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ
รศ. ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

นายบรรยง พงษ์พานิช
นายบรรยง พงษ์พานิช

กรรมการอิสระ และ กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน

นายสุพล วัธนเวคิน
นายสุพล วัธนเวคิน

กรรมการ และประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

นางพนิดา เทพกาญจนา
นางพนิดา เทพกาญจนา

กรรมการ และประธาน คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน

นางอารดา ว่องกุศลกิจ
นางอารดา ว่องกุศลกิจ

กรรมการ และกรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน

นายกวิน ว่องกุศลกิจ
นายกวิน ว่องกุศลกิจ

กรรมการ และกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

นายกษมา บุณยคุปต์
นายกษมา บุณยคุปต์

กรรมการ

นายเพชร ไกรนุกูล
นายเพชร ไกรนุกูล

กรรมการ

หลักการ

คณะกรรมการควรประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งเพศ อายุ มีความรู้ และ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น การเงิน เศรษฐกิจ การจัดการ บริหารธุรกิจ การตลาด การบริการ การท่องเที่ยว กฎหมาย และอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เพื่อให้สามารถกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ตลอดจนอนุมัติแผนยุทธศาสตร์และการดำเนินงาน ทำหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ และสนับสนุนให้มีการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

คุณสมบัติกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน