อัพเดทล่าสุด

งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)

รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไตรมาส 4 ปี 2565

สรุปข้อมูลสำคัญ

สรุปข้อมูลสำคัญ ไตรมาส 2 ปี 2564

Quarterly Meeting

Quarterly Meeting: ไตรมาส 4 ปี 2565

เอกสารย้อนหลัง


งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไตรมาส 4 ปี 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไตรมาส 3 ปี 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไตรมาส 2 ปี 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไตรมาส 1 ปี 2565