บริษัทฯ บริหารจัดการโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance)

บริษัทฯ บริหารจัดการโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมธุรกิจ เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมา พัฒนาระบบควบคุมภายใน และมีกลไกการตรวจสอบที่ดีและเหมาะสม การดำเนินงานคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อช่วยกำกับดูแลการบริหารจัดการในแต่ละเรื่องให้ละเอียดมากขึ้น ตลอดจนกำหนดโครงสร้างกรรมการซึ่งมีกรรมการอิสระร้อยละ 36.36

สำหรับการกำกับดูแลเรื่องบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (Nominating and Corporate Governance Committee (NCG)) เพื่อกำหนดนโยบาย และทบทวนแนวปฏิบัติที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรฐานการจัดการที่ดีและนำไปปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางที่ถูกต้อง โดยกำหนดแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลไว้ 8 เรื่อง และเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมินผลงานประจำปีของพนักงาน

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานเข้าใจการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ครอบครัวพนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่งขัน รัฐ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และจัดให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบคอยติดตามและสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2558 และปี 2560-2562 ได้รับประกาศเกียรติคุณว่าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG100) โดยสถาบันไทยพัฒน์ และ ก.ล.ต. และในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

แนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล แบ่งเป็น 8 เรื่องดังนี้