การดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบเชิงลบจากการดำเนินธุรกิจ

การบริหารโรงแรมโดยแบรนด์ที่หลากหลายและมีนโยบายการจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ แตกต่างกัน การผสานนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินธุรกิจ กับแบรนด์ต่างๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้ทุกโรงแรม ในเครือมีแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่าง การเก็บรวบรวม ข้อมูลของทุกโรงแรมเพื่อนำมาวิเคราะห์ และตั้งเป้าหมายในการ ลดผลกระทบ จากการดำเนินธุรกิจของแต่ละกลุ่มโรงแรม

สำหรับเป้าหมายหลักของบริษัท อยู่ในระหว่างการตั้งเป้าเพื่อลดก๊าซคารบอนไดออกไซด์จากกระบวนการดำเนินงานทั่วไป Operation โดยมีคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงแรมในเครือที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกำหนดเป้าหมายและวางแผนการดำเนินงานในปี 2565

หมายเหตุ เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดส่งผลให้ตัวเลขการดำเนินงานของปี 2563-2564 ลดลง เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง การปิดโรงแรมและการคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายภายใต้มาตรการควบคุมโรคระบาด