นายกวิน ว่องกุศลกิจ

นายกวิน ว่องกุศลกิจ

กรรมการ และกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

ตําแหน่ง
  • กรรมการ
  • กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
วันที่ดำรงตำแหน่ง

1 ธันวาคม 2554

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (ปี)

10 ปี

วุฒิการศึกษา
  • Master of Business Administration (Finance), The University of Sydney, Australia
หลักสูตรการอบรม/เสวนา
  • RCC: Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 17/2013
  • RNG: Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 4/2013
  • DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 156/2012