นายเพชร ไกรนุกูล

นายเพชร ไกรนุกูล

กรรมการ

ตําแหน่ง
  • กรรมการ
  • กรรมการผู้จัดการใหญ่ (แต่งตั้งเมื่อ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2565)
วันที่ดำรงตำแหน่ง

1 มิถุนายน 2557

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (ปี)

7 ปี

วุฒิการศึกษา
  • Master of Business Administration (Finance), University of South Alabama, Alabama, U.S.A.
หลักสูตรการอบรม/เสวนา
  • DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 101/2008
ประสบการณ์การทำงาน บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์
  • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. โรงแรมเอราวัณ