นายกษมา บุณยคุปต์

นายกษมา บุณยคุปต์

กรรมการ

ตำแหน่ง
  • กรรมการ
วันที่ดำรงตำแหน่ง

28 เมษายน 2561

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

3 ปี

วุฒิการศึกษา
  • Master of Business Administration (International Business), University of Bridgeport, Connecticut, USA
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและธนาคาร คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรม/เสวนา
  • CSR: Corporate Governance and Social Responsibility รุ่นที่ 1/2007
  • DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 49/2004
ประสบการณ์การทำงาน บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์
  • ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็ม บี เค
  • เม.ย. 2561 - มิ.ย. 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็ม บี เค
  • 2557 - 2559 กรรมการ คณะกรรมการกำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป บมจ. การบินไทย
  • 2557 - 2559 กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป