รศ. ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ

รศ. ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ

  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่ง

28 เมษายน 2561

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (ปี)

6 ปี

วุฒิการศึกษา
  • Ph.D. Economics, University of Maryland at college Park, United States
  • M. A. Economics, University of Maryland at college Park, United States
  • M. Sc. Economics and Finance, University of Warwick, United Kingdom
  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรม/เสวนา
  • DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 151/2018
ประสบการณ์การทำงาน บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์
  • 18 เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • 2560 - เม.ย. 2565 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • 2559 - 2560 ที่ปรึกษาและหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)